Tradiční indická medicína - Ájurvéda

Ájurvéda pomáhá člověku poznat, jak zdravě a šťastně žít.
  Kurz tradiční indické medicíny v Praze
 Podrobné smluvní podmínky
 Zaregistrujte se
Ájurvéda v dnešním světě

Každý z nás má jinou tělesnou konstituci, potřeby, práci, jiný životní styl, žije v určitém klimatickém prostředí a měnících se ročních obdobích. Tomu všemu musíme neustále přizpůsobovat svá rozhodnutí o tom, co budeme jíst a jak budeme přistupovat k situacím všedního dne. Díky ájurvédě se každý den můžeme rozhodovat správně, protože i drobné chyby, které opakujeme tisíckrát, nevyhnutelně časem vedou k poškození našeho zdraví.

 

Co je vlastně ájurvéda a odkud pochází

Ájurvéda je systematicky pěstované vědění o zdraví člověka, jež od starověku vznikalo na indickém subkontinentu. Od roku 1978 uznává Světová zdravotnická organizace (WHO) ájurvédu za holistickou lékařskou vědu.

V Indii se ájurvéda používá nezávisle anebo ve spolupráci s klasickou západní medicínou. Je to systém, vycházející z určité kulturní tradice, který je univerzálně přenositelný, pokud mu je přesně a do hloubky porozuměno.

 

Kurz tradiční indické medicíny v Praze

 

Kurz tradiční indické medicíny nabízí hlubší vzdělání v oblasti ájurvédy s kvalitními vyučujícími.

Studium se skládá z jednotlivých navazujících modulů. Je možné absolvovat pouze některé z modulů, avšak pro celistvost studia, doporučujeme účast na všech modulech. Každý modul zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou výuku. Propojení teorie s praxí umožňuje snadnější pochopení souvislostí.

 

V rámci teorie se zaměříme na základní ájurvédské struktury, proces onemocnění či diagnostiku. V praktické výuce se budeme věnovat ájurvédským procedurám, vaření či marmové terapii.

 

Několikaleté systematické studium doplněné klinickou praxí v Indii vám umožní udržet zdravé nejen sebe a své blízké, ale můžete pomáhat s uzdravováním i ostatním.

 

Kdo vás bude celým kurzem provázet

Hlavním přednášejícím a vedoucím celého kurzu je tradičně i moderně vzdělaný Ajay Bobade, MSc., MA. (Shri. Véda Čaitanja). S ním spolupracují lékaři západní medicíny dlouhodobě studující ájurvédu a další, univerzitně vzdělaní lektoři.

 

Více informací o životě Ajay Bobade naleznete na Jógáčárja Véda Čaitanja

 

Základy ájurvédy - Modul 1
Únor-červenec 2023

 

Obsahem prvního modulu je studium základních ájurvédských struktur a principů, které jsou nezbytné pro hlubší poznání ájurvédy. Získané znalosti mohou studentům pomoci při úpravě životního stylu nebo při řešení drobných zdravotních problémů.

 

Teoretická část:
 • Historie a úvod do ájurvédy
 • Základní struktury – prvky (mahábhúty), dóši a kvality (guny)
 • Oheň (agni)
 • Tělesné tkáně (Dhátu)
 • Trávení a chutě
 • Pravidla výživy a jídla
 • Úvod do ájurvédské psychologie

 

Praktická část:
 • Nádí parikšá (pulzní diagnostika)
 • Snéhana (ájurvédská masáž)
 • Vaření podle podle ájurvédských principů

 

Navazující moduly
 • Modul 2 – Denní režim podle ájurvédy (svasthavrtta) - říjen a listopad 2023
 • Modul 3 – Proces onemocnění – leden-červen 2024
 • Modul 4 – Marma terapie – říjen a listopad 2024

 

O více informacích o navazujících programech budete včas informováni.

Co vám kurz přinese
 • Základní znalosti ájurvédského léčebného systému
 • Schopnost pozorovat a porozumět tělesným změnám
 • Získání praktických zkušeností s některými ájurvédskými procedurami
 • Poznání základních principů ájurvédské kuchyně a stravování
 • Možnost využití získaných vědomosti v každodenním životě

 

Pro koho je studium určeno
 • Studium je vhodné pro všechny, kteří touží porozumět principům ájurvédy, vysvětlujícím, jak funguje tělo a mysl v závislosti na vnějších podmínkách.
 • Pokud se budete věnovat několikaletému intenzivnímu studiu, můžete pomáhat s uzdravováním i ostatním.
 • Žádné předchozí znalosti nejsou nutné.

 

Poskytované materiály
 • Audio a video nahrávky z každé lekce
 • Prezentace k jednotlivým tématům
 • Další relevantní materiály např. přehled základních struktur a principů, tabulky atd.
 • Doporučená literatura
Kde a kdy kurz probíhá
 • Praha – Univerzita Karlova, Budova fakulty humanitních studií
 • Únor-červenec 2023, vždy jeden víkend v měsíci
 • Praktický víkend v červenci proběhne v našem centru v Hrobičanech
 • Výuka bude probíhat v sobotu a v neděli 8.00-18.00 s pauzou na oběd
 • Termíny:

25.-26. února

25.-26. března

 29.-30. dubna

27.-28. května

24.-25. června

1.-2. července

 

Certifikace

Po dokončení každého stupně studia a úspěšném složení závěrečné zkoušky získáte certifikát o jeho absolvování.

 

Stupně certifikace
 • 1. stupeň – Modul 1 a 2 – Ájurvédský praktik
 • 2. stupeň – Modul 3 – 8 – Ájurvédský konzultant
 • 3. stupeň – modul 9 a klinická stáž v Indii – Ájurvédský terapeut

 

Cena
 • Modul 1 – Základy ájurvédy 22 000 Kč
  Při registraci je nutné zaplatit zálohu 6 000 Kč
 • Modul 2 – Svasthavrtta – 7 000 Kč
  Při registraci je nutné zaplatit zálohu 3 000 Kč
 • Modul 1 + 2 – v případě zájmu o oba dva moduly je cena 26 000 Kč
  Při registraci je nutné zaplatit zálohu 6 000 Kč
Podrobné smluvní podmínky

I. Platba

Kolik za kurz zaplatím, kdy a jakým způsobem?


Cena za první modul kurzu Tradiční indická medicína - Ájurvéda obsahující 120 vyučovacích hodin po 60 min., je celkem 22 000 Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých) splatných na začátku kurzu nebo po domluvě ve splátkách.
Kurzovné se hradí převodem na bankovní účet č. 670100-2209804156/6210 mBank a jako variabilní symbol se uvádí devítimístné telefonní číslo účastníka ve formátu 602123456, které uvedl při registraci. Po domluvě je možná i platba v hotovosti.


Před začátkem kurzu je třeba zaplatit poskytovateli zálohu na cenu kurzu ve výši 6 000 Kč (slovy: šest tisíc korun českých) a to buď hotově v kanceláři poskytovatele nebo bankovním převodem na č.ú. 670100‐2209804156/6210.
U bankovního převodu je třeba, jako variabilní symbol, uvést vaše telefonní číslo, shodné s telefonním číslem udaným v registraci. Jen tak může být vaše platba identifikována, jinak může poskytovatel považovat vaši zálohu za neuhrazenou.
Záloha se stává nevratnou zahájením kurzu (okamžikem zahájení první lekce kurzu), i když později smluvní vztah s poskytovatelem zanikl.
Zbývající cena kurzu v částce 16 000 Kč (slovy: šestnáct tisíc korun českých) je splatná do 30 dnů ode dne zahájení kurzu, a to za stejných výše uvedených platebních podmínek.


Je možné domluvit se s poskytovatelem na prodloužení splatnosti zbývající ceny kurzu. V případě, že poskytovatel schválí výše jednotlivých splátek, jejich splatnost je vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce. V případě, že není poskytovateli uhrazena některá ze splátek řádně a včas, ztrácí se tato výhoda splátek a v dalším termínu splátky již bude požadováno uhrazení celé zbývající ceny kurzu. I v případě splátkového kalendáře musí být celá cena kurzu poskytovateli uhrazena nejpozději do 15. 5. 2023.


II. Docházka

 

Co když se nemůžu dostavit na kurz?


V případě nepřítomnosti na některé z lekcí kurzu je třeba omluvit se poskytovateli z výuky předem.
Zmeškanou látku si musí student samostatně doma doplnit a zároveň na probírané téma v elektronické podobě sepsat písemnou práci v rozsahu neméně tří stran, a tu před zahájením další lekce odevzdat (např. zaslat e-mailem).

 

Co když chci svou účast na kurzu ukončit?


Účast na kurzu je možné kdykoliv ukončit, ale toto vaše rozhodnutí je třeba dopředu poskytovateli písemně oznámit. Povinnost uhradit cenu kurzu zůstává. Poskytovatel ovšem může z některých důvodů část ceny kurzu vrátit.

 

V jakých případech mi můžou být vráceny nějaké peníze?


V případě, že poskytovateli podáte písemně žádost o ukončení účasti na kurzu


- z důvodu vážných zdravotních potíží doložených lékařskou zprávou
- z důvodu dlouhodobého odstěhování mimo Českou republiku


O schválení této žádosti do 15 dnů rozhodne komise vyučujících většinou hlasů přítomných a o výsledku budete vyrozuměni.
Pokud jste již zaplatili celou cenu kurzu, bude Vám od plné ceny kurzu odečtena jednak částka 500 Kč (registrační poplatek) a jednak částka 3 000 Kč za každý měsíc, který započal od zahájení kurzu (od října s výjimkou měsíců, kdy se kurz nekoná) do podání žádosti o ukončení účasti na kurzu, a rozdíl Vám bude vrácen.
Pokud hradíte zbývající cenu za kurz ve splátkách, budete moci po schválení ukončení účasti na kurzu přestat splácet.
Dále můžete ukončit svou účast po první lekci kurzu (v sobotu 8. října 2022 od 9 do 17 hod.) a pak nejste povinni hradit zbývající cenu. V tomto případě nebude účastníkovi vrácena záloha na cenu kurzu ve výši 3 000 Kč ani registrační poplatek ve výši 500 Kč, uhrazené před začátkem kurzu.

 

III. Certifikace

 

Je s absolvováním kurzu spojeno získání certifikátu?


Po absolvování jednotlivých ročníků je možné získat certifikát o jejich úspěšném dokončení. Takový certifikát potvrzuje studium daných témat, počet studijních hodin atp., nemůže být však podkladem pro získání živnostenského listu, protože v České republice bohužel doposud není ájurvéda akreditována. Získané znalosti můžete používat v rámci jiné odbornosti (masáže, poradenství atd.).

 

IV. Vyloučení z kurzu

 

Mohu být z kurzu z nějakého důvodu vyloučen?


Můžete být z kurzu poskytovatelem vyloučen, pokud opakovaně i přes jeho písemné napomenutí:
- nebudete dodržovat pravidla kurzu
- budete svým chováním narušovat výuku a znemožňovat studium ostatním účastníkům
- budete svým chováním ohrožovat zdraví ostatních účastníků
O Vašem vyloučení z kurzu rozhodne komise vyučujících většinou hlasů přítomných a o výsledku budete vyrozuměni.
V případě vyloučení z kurzu jste povinni hradit celou cenu kurzu

Registrace kurzu 2023

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram